Dobrodošli

Predstavitev Društva upokojencev Litija

Društvo upokojencev je bilo ustanovljeno leta l951.

Je splošna dobrodelna in humanitarna organizacija, ki se zavzema za pravice in interese upokojencev in drugih starejših ljudi, za učinkovito reševanje socialnih vprašanj in za dvig kvalitete njihovega življenja. Poleg tega navaja člane k aktivnemu življenju in delovanju, spoznavanju naravnih in kulturnih lepot, kulturno umetniškim in športno rekreativnim dejavnostim. Opravlja še druge dejavnosti za zdravo, smotrno in aktivno izrabo prostega časa upokojencev.
Društvo je v svoj logotip vključilo »štirno« kot starodavni litijski simbol, vodo kot vir življenja in objekt, ki stoji v ulici društva.
Društvo ima naslednje splošne akte: Pravila o delovanju društva, Pravilnik o priznanjih, Pravilnik o praporu, Pravilnik o računovodstvu, ter Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v društvu.
Najvišji organ društva je zbor članov. Volilni zbor za skliče vsaka štiri leta, vsako leto pa letni zbor članov.
Najvišji organ društva med zboroma članov je  upravni odbor. Za mandatno obdobje 2014-2018 so člani društva na zboru 27.3.2014 izvolili, ter na zboru članov 24.3.2016 z nekaterimi zamenjavami dopolnili  naslednji
upravni odbor:
1. Irena Kramar                        predsednica društva
2. Milena Muzga,                     podpredsednica društva
3. Nuša Rozman,                     tajnica društva in članica (za področje pohodništva in planinarjenja)
4. Iva Slabe,                             članica (za področje kulture)
5. Milka Rogelj,                        članica (za področje izletništva in druženja)
6. Milena Dimec,                      članica (za področje sociale in ustvarjalnih delavnic)

7. Mirko Plaznik,                       član (za področje športa)
8. Martina Kralj,                        članica (za področje organizacijskih in kadrovskih zadev)

Izvolili so tudi Nadzorni odbor (predsednik Janez Kres), in Častno razsodišče (predsednik  Jože Grošelj).

Upravni odbor je za učinkovito delovanje skupno dogovorjenih nalog imenoval sekcije in komisije, ki štejejo med 5 in 7 članov.
Pri društvu deluje tudi stanovanjska komisija, ki pripravlja razpise in predloge za oddajo  stanovanj Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji (predsednica Martina Kralj).
S stalnimi aktivnostmi za sprejem novih članov društvo vzdržuje stabilno število članov, na dan 31.12.2015 je imelo društvo 962 članov.
Društvo je povezano v Zvezo društev upokojencev Slovenije in v Zasavsko pokrajinsko zvezo DU. Prijateljsko sodeluje z DU Tabor Maribor, osvežilo bo tudi druženja s pobratenimi društvi LLL: Lesce, Loška dolina in Litija.
Članarina društva je 11 evrov, članarina Vzajemne samopomoči je 10 evrov. S članarino krije društvo stroške dejavnosti društva in vzdržuje lastne poslovne prostore, za izvajanje dejavnosti sociale, kulture in športa dobi tudi dotacijo Občine Litija. V teh prostorih je sedež društva s pisarno za stike s člani, čajna kuhinja in sejna soba, kjer potekajo številne dejavnosti društva: seje upravnega odbora in sekcij, druženje obeh pogovornih skupin članov, pevske vaje obeh zborov, učenje citer in vadba orkestra, druženje literarne skupine, ustvarjalne delavnice in razstave, šahovska skupina,  merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, ter še številne druge dejavnosti.
Dejavnost društva temelji na prostovoljstvu, zato funkcionarji, člani upravnega odbora in številni drugi člani društva opravijo veliko prostovoljnega dela.
Društvo se stalno prizadeva ponuditi članom različne aktivnosti. Na socialnem področju je odmevno izvajanje projekta ZDUS Starejši za starejše in delovanje obeh pogovornih skupin. Posebna pozornost in skrb poteka tudi za starejše člane in njihovo družabno življenje in reševanje njihovih težav. Zelo pestre so že utečene dejavnosti v pohodniško planinski sekciji, ki s prenovljenim programom ponuja tudi lažje pohode za širši krog članov. Sekcija za organiziranje izletov in srečanj pripravlja zanimive izlete in različna druženja. V športni sekciji lahko  člani vadijo in tekmujejo v sedmih športnih panogah, predvsem v okviru društev Zasavske pokrajinske zveze. Za ljubitelje petja delujeta Mešani pevski zbor in ženska vokalna skupina Mavrica, ki z nastopi popestrita številne prireditve in organizirata samostojne koncerte, nastopata tudi na regijski prireditvi. V društvu poteka učenje citer in citrarski orkester. Že peto sezono pa deluje tudi literarna skupina, v kateri snujejo udeleženci kratko prozo in poezijo, pripravljajo proslave in literarne večere,  skupaj s Knjižnico Litija organizirajo branje za Bralno značko za odrasle.  Stalna dejavnost društva so že več let tudi zanimive ustvarjalne delavnice, v katerih se člani družijo, ustvarjajo zanimive izdelke in voščilnice, ter pridobivajo nova znanja. Poteka tudi medgeneracijsko sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino. Društvo organizira spomladi in jeseni za člane letovanja v hotelu Delfin v Izoli.
Zaradi številnih dejavnosti, ki jih organizira društvo, smo že deveto leto uspeli na javnem razpisu za izbor programov javnih del in pridobili delavca na javnih delih za pomoč pri druženju starejših, kar pripomore k razširitvi in kvalitetnejšemu poteku dejavnosti društva.  

Možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa starejših je v okviru dejavnosti društva veliko. Pridružite se nam, zakaj bi samevali doma, če je v družbi sovrstnikov življenje lepše in pestrejše.
URADNE URE:
JANUAR, FEBRUAR, MAREC, APRIL, MAJ IN DECEMBER: ponedeljek, sreda, petek od 8. do 11. ure
JUNIJ, JULIJ, AVGUST, SEPTEMBER, OKTOBER IN NOVEMBER: ponedeljek in sreda od 8. do 10. ure

Nova tel. številka: 040 983 988

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1074820

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe