DELO DRUŠTVA V LETU 2020

Kot vsako društvo, tudi naše deluje s pomočjo organov, ki vodijo in nadzirajo celotno delovanje. Najvišji organ je Zbor članov, na katerem se sprejemajo vse pomembne odločitve preteklega leta in prav tako plan dela in finančni načrt za delo v prihodnjem letu. Za vsako društvo je tak sklic zbora obvezen Žal nam ga že drugo leto zapored ni uspelo izpeljati v živo, pač pa smo se poslužili sodobne tehnologije in preko elektronskega komuniciranja sprejeli ustrezne sklepe, ki jih je potrebno predložiti ustanovitelju.

Za boljšo obveščenost naših članov, pa objavljam skrajšani prispevek Poslovnega poročila za leto 2020.

Glede na nastale razmere je bilo in je žal še vedno delovanje našega društva močno okrnjeno. Tako nismo izpolnili vseh nalog, ki smo si jih zadali v programu dela. Veliko je bilo odpovedi dogodkov, pohodov in druženj, vseeno pa smo se trudili. Izvajali smo projekt »Starejši za starejše«. Prostovoljke so vzdrževale kontakte na daljavo preko telefona, saj so obiski bili onemogočeni. Največja težava, s katero smo se srečevali, je bilo in je še vedno pomanjkanje prostovoljk, ki bi obiskovale starejše na domu. Razdelili smo 50 paketov Rdečega križa našim starejšim članom, ki jih sami niso mogli prevzeti na Rdečem križu.

Člani ustvarjalnih delavnic so izvedli v pred-koronskem času 8 delavnic, v jesenskem pa dve delavnici za izdelavo voščilnic za potrebe društva. Naši dve skupini Optimisti in Čaj ob petih sta imeli nekaj srečaj spomladi, pred epidemijo. Delo kulturne sekcije je potekalo v prvih treh mesecih. Nastopov pevcev ni bilo, potekale so vaje v januarju, februarju in septembru, vsa ostala komunikacija je potekala preko telefona in računalnika. Po uspešnem letu 2019 so se citrarji pripravljal na 11. koncert in gostovanja, vendar je korona vaje prekinila. Literarni skupini je uspelo izdati drugo samostojno knjigo Utrinki iz našega življenja, ni pa uspela predstavitev knjige v javnosti. Izpeljali so strokovno ekskurzijo „Po poti kulturne dediščine Radovljica“, ki je vnesla med člane novo energijo.

V športu so odpadla vsa tekmovanja v okviru Zasavske pokrajinske zveze, s tem pa tudi državne športne igre. Aktivna je bila le ženska ekipa balinark, ki se je udeležila tradicionalnega turnirja v Trbovljah, kjer je naša ekipa v konkurenci šestih ekip osvojila prvo mesto. Ženska ekipa v kegljanju z vrvico, pa se je udeležila turnirja na Dolah.

Planinsko pohodniška sekcija je v letu 2020 izvedla osem pohodov po programu
za leto 2020. Povprečno je bilo na pohodih 30 pohodnikov, skupno v celem letu 240. Izletniški sekciji je uspelo organizirati tri izlete : v Mirno Peč in Šentjurij, v Begunje, z ogledom TV oddaje Slovenski pozdrav in na Bizeljsko.

Kadrovska komisija se je v letu 2020 sestala dvakrat, enkrat pa je izpeljala korespondenčno sejo. Obravnavali so predloge za društvena in ZDUS-ova priznanja, ter za zamenjavo vodje socialne sekcije

Obveščanje o delu društva je ves čas potekalo na oglasni deski, spletni strani in v glasilu Občan.

Stanovanjska komisija, ki upravlja z Nepremičninskim skladom PIZ, ima v Litiji osem stanovanj, na Jerebovi ulici 3 in eno na CKS. Komisija je sprejela prednostno listo štirih prosilcev za najem stanovanj, vendar ni bilo izpraznjeno nobeno stanovanje, zato prosilcem v tem letu ni bilo mogoče ustreči.
UO DU Litija sprejel pobudo, naj Občina pripravi ustrezno zazidljivo zemljišče za nadaljnjo gradnjo najemnih in oskrbovanih stanovanj v Litiji, ki bi ga Občina prispevala brezplačno, da bi imeli prednost pri naselitvi občani iz naše občine. Tako bi se lažje reševala problematika starejših v prevelikih hišah in stanovanjih, predvsem tistih v višjih nadstropjih brez dvigal. Znova smo predlagali, da se pričnejo aktivnosti o možnosti vgradnje dvigal v višjih stanovanjskih blokih v Litiji. Povratnih informacij o aktivnosti Občine o tej problematiki nimamo.

V letu 2020 nam je preko Regionalnega centra uspelo pridobiti sodelavca na javnih delih, kar nam je bilo v veliko pomoč.

DU Litija je že dvanajsto leto, organiziralo skupaj s predstavniki policijske postaje Litija in CPS, varovanje šolarjev, ki je potekalo prve tri dni novega šolskega leta na obeh Osnovnih šolah v Litiji in podružničnih šolah.

V mesecu novembru je bila nabavljena nova programska oprema za vodenje članstva, blagajniškega poslovanja in poslovanja društva. Omogoča nam vodenje evidence članov, kartico člana s prejemki in izdatki, pripravo in izpis opominov za neplačano članarino z UPN nalogom, izpis jubilantov, izpis nalepk z naslovi in letno statistiko. 

Upadanja članstva je bilo opaziti tudi v letu 2020, čeprav smo si zelo prizadevali za pridobivanje novih članov. Žal je življenjski krog naših članov takšen, da jih na leto skoraj več umre, kot se jih včlani. Nekaj članov tudi izstopi, zato se skupno število zadnja leta zmanjšuje. Starostni razpon članov društva je skoraj 50 let, kar je naša posebnost, ki pa zahteva prilagajanje dejavnosti, da je za vsakogar nekaj zanimivega in privlačnega. S člani poskušamo vzdrževati čim več osebnih stikov, da bi društvo predstavljalo njihov drugi dom.

Zadnja leta občutimo slabše finančne zmožnosti članov za udeležbo pri plačljivih stroških dejavnosti (izleti, pohodništvo). Opažamo tudi slabšo odzivnost članov za prostovoljno delo, saj imamo ob vsakem novem mandatu težave s sestavo vodstva društva in sekcij, pa tudi za prostovoljke na socialnem področju. Zadnja leta, pa so se kljub opisanim težavam v sekcijah, z veliko volje in truda uvajale nove dejavnosti, še posebej pri kulturi in sociali, v ustvarjalnih delavnicah in medgeneracijskem sodelovanju, za kar se bomo prizadevali tudi v prihodnje.

To skrajšano poročilo pa zaključujem s pozitivno mislijo Napoleona Hilla, ki je za vse nas, ki smo s srcem vpeti v naše društvo, resnična: „Trud je poplačan le, če človek ne odneha.“

Spoštovane upokojence vabimo, da se nam pridružijo v članstvu, prizadevali si bomo, da bomo organizirali aktivnosti tudi v tem težkem obdobju.

 24.4.2021 Irena Kramar, predsednica društva

 

 

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1829219

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe