Z zbora članov društva 24.3.2016

PODELJENA PRIZNANJA ČLANOM DRUŠTVA

PRIZNANJA ZDUS V LETU 2015

Upravni odbor ZDUS je na seji v decembru 2015, na podlagi predloga UO DU Litija, podelil priznanja trem članom našega društva, ki so jim bila podeljena letošnjem zboru članov. Prejeli so jih:

priznanje za zasluge ZDUS
Erna Blažič
za dolgoletno delo v socialni sekciji in prostovoljstvu, ter za vodenje skupine Čaj ob petih.

Žal se je naša dolgoletna sodelavka pred dvema tednoma za vedno poslovila, njeno priznanje prevzel soprog Ivan Blažič.

priznanje za zasluge ZDUS
Ludvik Kofol

za sodelovanje kot član upravnega odbora, za vodenje planinsko pohodniške sekcije in pri ostalih aktivnostih društva.

pisno priznanje ZDUS
Mari Češek

Priznanje je prejela kot prostovoljka v projektu Starejši za starejše, za obiske starejših in pri pripravi vsakoletnih srečanj starejših od 80 let. Je tudi dolgoletna pevka MePZ in od vsega začetka ŽePZ. Veliko let skrbi za red in čistočo v prostorih društva.

PRIZNANJA DRUŠTVA V LETU 2016

Upravni odbor društva je na seji dne 29. februarja 2016, v skladu s Pravilnikom o priznanjih, sprejel sklep o podelitvi priznanj društva za leto 2015. Priznanja so  prejeli:

pisno zahvalo:
Francka Mittoni  za 6 letno sodelovanje v socialni sekciji, za petletno  delo kot prostovoljki v projektu Starejši za starejše za obiske starejših in pomoč pri posameznih opravilih socialne sekcije.

pisno zahvalo:
Vera Tišler
za pet letno delo kot prostovoljka v projektu Starejši za starejše za obiske starejših na domu in pomoč pri posameznih opravilih na socialnem področju.

bronasto plaketo:
Milena Dimec
za aktivno sodelovanje na področju literarnega mentorstva s tremi avtorskimi projekti (literarnim in dvema literarno likovnima), za sodelovanja v ustvarjalnih delavnicah, kjer je širila svoje znanje in postavila visoke standarde kakovosti ročno izdelanih stvaritev. Svoje znanje je širila tudi v državnem merilu kot ljubiteljska mojstrica in bila nagrajenka ZDUS-ovega razpisa.

Uspešno vodi bralno značko za odrasle.

bronasto plaketo:
Alojz Kavčič
za šestletne aktivnosti v Izletniški sekciji, kjer s svojimi izkušnjami prispeva k uspešnemu izboru, organizaciji  in vodenju izletov in  zato ostaja v sekciji nepogrešljiv član. Sodeluje tudi v Komisiji za organizacijsko kakdrovska vprašanja ter priznanja.

srebrno plaketo:
Franc Marzidovšek
za večletno aktivno delo v društvu: v upravnem odboru, pri športnih dejavnostih in tekmovanjih. Šest let je bil  praporščak društva in je številne člane pospremil na zadnji poti.

zlato plaketo:
Martina Kralj
za več kot 15 aktivno delo v upravnem odboru društva, v kulturni in socialni sekciji, za 10 letno vodenje Komisije za organizacijsko kadrovska vpraja ter priznanja, 8 letno vodenje stanovanjske komisije, pisanje Kronike društva, urejanje spletne strani društva ter sodelovanje v Literarni skupini. Tretji mandate sodeluje v Kadrovski komisiji ZDUS.

častno članstvo: 
Janezu Kresu
je zbor članov podelil priznanje častnega člana društva,  v skladu z 11. členom Pravilnika o priznanjih, za izjemne zasluge s katerimi je bistveno pripomogel k uspešnemu delovanju in razvoju upokojenske organizacije v osemnajstih letih  kot član sekcij, 12 let kot predsednik društva, predsednik Nadzornega odbora, član UO Zasavske PZDU in Zveze DU Litija Šmartno.

V času njegovega predsedovanja je društvo doseglo velik napredek pri razvoju dejavnosti, ureditvi prostorov in opreme, ter dosegalo pozitivne finančne rezultate.

Prejemnikom priznanj čestitamo za njihovo prizadevno in  uspešno delo z željo, da tudi v bodoče sodelujejo pri izvajanju nalog društva.

Program dela za leto 2016

KOMISIJA ZA ORGANIZACIJSKO  KADROVSKA VPRAŠANJA TER PRIZNANJA IN STANOVANJSKA KOMISIJA V LETU 2016

Stalna naloga bodo aktivnosti za pridobivanje novih članov društva, zato bomo    upokojence seznanjali z dejavnostjo društva, člane pa spodbujali k vključevanje v aktivnosti iz programa.

Leta 2014 smo izvolili novo vodstvo in organe društva za štiri letni mandat.  Žal je predsednik DU v novembru 2015 podal predlog za predčasno razrešitev iz osebnih razlogov. Komisija in UO bosta vodila postopek za pridobitev novega predsednika oz. predsednice.

V letu 2016 poteče mandat funkcionarjem in organom ZDUS in Zasavski pokrajinski zvezi. Vključili se bomo s predlaganjem naših članov v organe te zveze.

Nadaljevali bomo s pripravo predlogov za podeljevanje priznanj društva in ZDUS-a prizadevnim članom.

Skrbeli bomo za obveščanje o delu društva, urejanje spletne strani in za pisanje kronike društva.

Skrbeli bomo za urejenost dokumentarnega gradiva društva in sprotno izločanje

dokumentacije s pretečenim rokom. In tudi za dopolnjevanje Vnaprejšnjega izločitvenega seznama dokumentarnega gradiva društva.

Spremljali bomo plačilo članarine in izpopolnjevanje evidence članov. Po sklepu UO 18.12.2015 članarina društva ostane v letu 2016 enaka, to je 11 evrov, članarina Vzajemne samopomoči pri ZDUS-u znaša 10 evrov letno. Izplačilo posmrtnine  v letu 2016 znaša 205 evrov. Članarino je treba plačati do konca aprila.

STANOVANJSKA KOMISIJA

bo, kot vsako leto, na začetku leta sprejela prednostno listo za oddajo izpraznjenih stanovanj Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji, za leto 2015. Nanjo bo  uvrstila obstoječe prosilce in tiste, ki so oddali vloge do 31. decembra leta 2015. Članom predlaga, da  spremljajo in proučijo tudi razpis Nepremičninskega sklada za oskrbovana stanovanja v SVC Litija;  upamo, da bodo končno vseljiva.

V letu 2015 je komisija predlagala Nepremičninskemu skladu oddajo v najem dveh izpraznjenih stanovanj novim prosilcem z veljavne prednostne liste.

V Litiji, 10.12.2015

 Martina Kralj,
 vodja komisij

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe